Historie

SDH Dolní Rožínka

Obec Dolní Rožínka se řadila na počátku tohoto století k menším obcím okresu. Podle sčítání domů a lidu v roce 1850 měla 39 domů a 259 obyvatel. V dalším období se počet domů i obyvatel více jak zdvojnásobil. V roce 1970 měla obec 95 domů a 721 obyvatel a v roce 1991 měla obec 97 domů a 633 obyvatel. Dominantou obce a centrem veškeré činnosti hospodářské a zemědělské byl zámek a hospodářské objekty zámku. Mimo to bylo v obci několik zemědělců, hostinec a několik drobných řemeslníků. Veškerá činnost hospodářská, kulturní a společenská proto velmi úzce souvisela s činností majitelů panství - hrabat Mitrovských.

Proto i počátek činnosti hasičů v Dolní Rožínce souvisí s činností rodu Mitrovských. Podle zápisu v obecní kronice zakoupil hrabě Mitrovský již v roce 1874 ruční hasičskou stříkačku, která byla umístěna v objektu jeho statku a v případě potřeby byla obsluhována jeho zaměstnanci. Jednalo se tedy - viděno dnešníma očima - o jakýsi závodní hasičský sbor. V roce 1900 zakoupil hrabě výstroj a výzbroj pro 20 mužů. Část této výzbroje a výstroje byla později převezena na jeho druhý statek do Sokolnic. Původní ruční stříkačka z roku 1874 byla funkční ještě v šedesátých letech. Pak byla necitlivě rozebrána a zničena.

Sbor dobrolných hasičů Dolní Rožínka byl založen na ustavující schůzi dne 28. února 1932 z iniciativy řídícího učitele Julia Havla, za účasti 22 členů sboru. Ustavující schůze byl přítomen župní náčelník hasičstva pan Peringer. Ustavující schůze zvolila první výbor ve složení: Julius Havel, řídící učitel, místostarosta: Alois Machač, hostinský, náčelník: František Vala, krejčí, jednatel: František Mrňous, pekař, pokladník: František Blaha, domkař, vzdělavatel: Antonín Stejskal, domkař.

K zakoupení potřebné výzbroje a výstroje byla provedena veřejná sbírka, která vynesla 4 360 Kč, obecní úřad přispěl částkou 500 Kč a zakládající člen Julius Havel věnoval sboru 1830 Kč. Další finanční prostředky na nákup potřebného vybavení byly získávány z výnosů divadelních her, zábav a darů občanů. V roce 1941 byla zakoupena motorová stříkačka od Hasičské prodejny v Brně, za 36 200 Kč. V té době měl sbor 19 činných a 43 přispívajících členů. Motorová stříkačka a další materiál byl uložen v hasičské zbrojnici ve dvoře na zámku. Tento objekt byl po roce 1945 předán SDH a sloužil až do výstavby nové hasičské zbrojnice v roce 1985.

Sbor se podílel na likvidaci požárů v obci i v blízkém okolí, včetně požárů lesů. V roce 1970 měl sbor 35 členů. Hasiči se plně zapojili do pomoci obecnímu zastupitelstvu při výstavbě v obci, především vybudovali požární nádrž v obci a taneční parket v zámeckém parku, kde hasiči pořádali taneční zábavy. Ze získaných finančních prostředků bylo koupeno vybavení pro členy a uspořádány 3 zájezdy - do Krkonoš, Prahy a Berlína.

Postupně byla doplňována požární technika. V roce 1973 byla SDH přidělena motorová stříkačka PPS 12. Pro dopravu stříkaček bylo koupeno starší skříňové auto T 805 a provedena jeho oprava v armádních opravnách Zlaté Moravce. V roce 1976 koupil sbor osobní automobil GAZ v hodnotě 6 800 Kč, který byl používán pro dopravu osob. Na krajské soutěži dne 16. 6. 1981 převzali hasiči vozidlo Avia 30 s kompletním vybavením. Dosavadní vozidlo T 805 bylo předáno hasičskému sboru Bukov a motorová stříkačka byla předána sboru v Olší.

Dosavadní hasičská zbrojnice nevyhovovala pro skladování veškeré požární techniky a výzbroje. Příležitost se naskytla po dokončení výstavby nové prodejny Jednoty a původní prodejna byla předána obci. V roce 1984 byla zahájena rekonstrukce budovy a stavba hasičské zbrojnice byla dokončena v roce 1985. Nákladem asi 900 000 Kč získal sbor 2 prostorné garáže, věž na sušení hadic, šatny, umývárny, soc. zařízení, kancelář a velkou schůzovou místnost. Na této stavbě odpracovali hasiči stovky brigádnických hodin.  

V roce 2009 bylo zakoupeno zásahové vozidlo LIAZ 101.860 Cas 25 v hodnotě 950 000 kč. V průběhu roku proběhla kompletní rekonstrukce, která stála dalších 300 000 kč. Stávající zásahové vozidlo AVIE bylo prodáno bratrům do SDH Bobrůvka.

Členi SDH

Výbor sboru

starosta - Roman Vojta, místostarosta - Vlastimil Skalník, pokladník - Bohumil Beneš, velitel - Rudolf Mazánek

Členi sboru

Rostislav Ferenc, Jana Kuchařová, Vlastimil Skalník st., Zdeněk Vala, Rudolf Mazánek, Pavel Fiala, Jiří Musil, Michaela Skalníková, Pavel Antony, Bronislav Ziegler, Ivana Mazánková, Jaroslav Dolíhal, Jaroslav Černocký, Milan Skoumal, Roman Vojta, František Urban, Emilie Pochopová, Jan Nový, Marie Novotná, Milan Roman, Jana Romanová, Ladislava Hillová, Stanislav Štětka, Nikola Vojtová, Vlastimil Skalník ml., Jiří Skalník, Petr Pavela, Vojtěch Štětka, Bohumil Beneš, Tomáš Hille, Zdeněk Vailand, Kamil Vařejka, Radka Fialová, Miroslav Foltýn, Daniel Kuchař, Hana Fialová, František Jukl, Iva Urbanová, Petr Horský, Lukáš Fiala